ALGEMEEN

1.  Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de
uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst
door de onderhevige voorwaarden. Afwijkingen
dienen schriftelijk met ons overeengekomen te
worden.


2.  Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaar-
den verstaan: iedere (rechts) persoon, die met
onze onderneming een overeenkomst heeft af-
gesloten,respectievelijk wenst af te sluiten en
behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erf-
genamen.


3.  Onder ‘werkzaamheden’ worden in deze voorwaar-
den in elk geval verstaan: alle werkzaamheden
waartoe opdracht is gegeven of welke uit de op-
dracht voortvloeien, dan wel daarmee samen-
hangen, dit alles in de ruimste zin van het woord.


4.  Onder ‘produkten van de geest’ worden in deze
voorwaarden in elk geval verstaan: werkwijzen,
ontwerpen en adviezen.


5.  Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaar-
den blijven onverlet, voorzover niet in strijd met
de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen
onze voorwaarden ten alle tijde voorrang hebben,
zelfs indien anderzins voorrang bedongen is.

6.  Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden
nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht. De nietige
of vernietigde bepaling wordt in zulk geval ver-
vangen door een geldige bepaling, die zoveel
mogelijk beantwoordt aan de strekking van de
niet geldige.OVEREENKOMST


1.   Behoudens het hierna gestelde komt een over-
eenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een
opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respec-
tievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum
van de bevestiging bepalend is.De opdrachtbevestiging wordt geacht de over-
eenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij
de wederpartij daartegen onmiddelijk schriftelijk
geprotesteerd heeft.2.  Wanneer wij tevoren aan de wederpartij een
aanbieding hebben gedaan, komt de overeen-
komst tot stand op de datum dat onze medewer-
ker daadwerkelijk aanvangt met de werkzaam-
heden.3.  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken
of wijzigingen, binden ons slechts indien deze
door ons schriftelijk zijn bevestigd.4.  Voor transacties waarvoor naar aard en omvang
geen offerte of opdrachtbevestiging wordt ver-
zonden, wordt de factuur geacht de overeen-
komst juist en volledig weer te geven, behoudens
reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.5.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbe-
paalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de
overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde
tijd is aangegaan.
6.  Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan
onder de opschortende voorwaarde dat de weder-
partij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende
kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nako-
ming van de overeenkomst.7.  De wederpartij is gehouden ons tijdig alle infor-
matie en bescheiden te verschaffen welke naar
ons oordeel noodzakelijk zijn voor het correct
uitvoeren van de opdracht.


 

INTERIM1.  Interim omvat de ter beschikkingstelling van
gekwalificeerd personeel aan de wederpartij,
gedurende een bepaald periode, tegen over-
eengekomen tarief per uur en op eendoor de
wederpartij te bepalen plaats. Reisuren,
reis- en verblijfkosten en andere opdrachtge-
bonden kosten worden steeds afzonderlijk in
rekening gebracht.


2.  Indien de wederpartij met inachtneming van het
bovenstaande de overeenkomst wenst te ver-
lengen, dient zij zulks 3 weken voor afloop van
de in artikel 1 bedoelde periode schriftelijk mee
te delen.


3.  Verlenging onder dezelfde condities zal slechts
plaatsvinden indien wij met een dergelijke ver-
lenging voor overeenkomst van de in artikel 1
bedoelde periode schriftelijk akkoord zijn ge-
gaan.


4.  Het gedetacheerde personeel zal de overeenge-
komen werkzaamheden uitvoeren, onder leiding
en verantwoordelijkheid van de wederpartij.


5.  Indien de wederpartij het ingeleende personeel
opdraagt andere werkzaamheden uit te voeren
dan waarvoor zij zijn ingehuurd, gebeurt dit ge-
heel voor rekening en risico van de wederpartij.


6.  Indien daartoe aanleiding bestaat, zulks ter
gezamelijke beoordeling van beide partijen,
kunnen wij een of meerdere leden van het ter
beschikking gestelde personeel vervangen door
voor de wederpartij aanvaardbare andere
medewerker.7.  De wederpartij zal ons steeds tijdig alle mede-
werking en inlichtingen verschaffen die wij
noodzakelijk of nuttig achten om de opgedra-
gen werkzaamheden te kunnen verrichten.


Tevens zal de wederpartij gedurende de over-
eengekomen werktijden toegang verlenen tot
de ruimte en apparatuur die wij nodig hebben
voor de adequate uitvoering van de overeen-
gekomen periode.8.  Wij zullen alle maatregelen nemen om de ge-
heimhouding te verzekeren van alle door of
namens de wederpartij ter beschikking gestel-
de gegevens en inlichtingen. Wij zullen zodanige
gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke
toestemming van de wederpartij aan derden
kenbaar te maken.
 

9.  Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering
van de opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging
van de opdracht personeel van de wederpartij in
dienst nemen of met dit personeel over indienst-
treding onderhandelen, dan in overleg met de
wederpartij.
WERKZAAMHEDEN


1.  Tenzij anders is overeengekomen, worden werk-
zaamheden door of namens ons uitsluitend tijdens
de normale werkuren uitgevoerd.


2.  De wederpartij dient er voor te zorgen dat wij de
vrije beschikking hebben over de ruimte en de
zaken waaraan wij de ons opgedragen werkzaam-
heden verrichten moeten.


3.  Voor of tijdens de uitvoering van de werkzaam-
heden, kan de wederpartij daarin wijzigingen op-
dragen.


4.  Het gemis van een schriftelijke opdracht tot zulke
wijzigingen, of een bevestiging onzerzijds, laat
onverlet de aanspraak van de wederpartij op uit-
voering en de onze op betaling ervan, indien en
voorzover door andere middelen wordt bewezen
dat de wijziging als zodanig zijn opgedragen.


5.  De werkzaamheden worden als opgeleverd be-
schouwd, zodra wij de wederpartij mondeling of
schriftelijk van de voltooiing mededeling hebben
gedaan, of zoveel eerder als de wederpartij die
werkzaamheden heeft goedgekeurd of de be-
werkte zaak in gebruik heeft genomen.
ANNULERING


1.  Indien de wederpartij een tot stand gekomen
overeenkomst zonder dringende redden wenst
te annuleren, wordt de resterende opzegtermijn,
aantal uren maal tarief (incl. B.T.W.) als annule-
ringskosten in rekening gebracht, onverminderd
ons recht op volledige schadevergoeding,
inclusief gederfde winst.
GEIMHOUDING


1.  Wij verbinden ons alle door de wederpartij ter
beschikking gestelde vertrouwelijke informatie
zonder haar toestemming niet anders te zullen
gebruiken dan tot het doel waarvoor het ver-
kregen werd een geheim te houden tegenover
een ieder die niet bij de uitvoering van de
opdracht is betrokken.


2.  Wij zijn niettemin gerechtigd via de opdracht
verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wen-
den voor statistische of vergelijkende doelein-
den, tenzij deze uitkomsten herleidbaar zijn
tot individuele opdrachtgevers.
HONORARIUM


1.  De wederpartij is gehouden desgevraagd een
naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld voor-
schot aan te betalen, bij gebreke waarvan wij
gerechtigd zijn de overeengekomen werkzaam-
heden op te schorten tot het moment dat het
voorschot is voldaan.


2.  Ons honorarium wordt berekend op basis van de
door ons ten behoeve van de wederpartij ver-
richte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient
te worden gekwalificeerd als een inspanningsver-
bintenis.


3.  Het honorarium kan worden vermeerderd met
declaraties en verschotten van ingeschakelde
derden en wordt per maand aan de wederpartij
in rekening gebracht.
PRIJZEN


1.  Prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere belastingen
en heffingen van overheidswege. Eventuele Euro’s
koerswijzigingen worden doorberekend.


2.  Ingeval van verhoging van één of meer der kost-
prijsfactoren zijn wij gerechtigd om het uurtarief
dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met
inachtneming van de eventueel terzake bestaande
wettelijke voorschriften, met dien verstande dat
reeds bekende toekomstige prijsverhogingen in de
opdrachtbevestiging moet worden vermeld.OVERMACHT

 

1.  Onder overmacht wordt verstaan ten deze verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q.
onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming
van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere
partij niet meer kan worden verlangd.


2.  Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke
aard zal zijn, hebben wij het de uitvoering van de
overeenkomst zolang op te schorten, totdat de om-
standigheid die de overmacht oplevert zich niet
meer voordoet.


3.  Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van
blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling
treffen over de ontbinding van de overeenkomst
en de daaraan verbonden gevolgen.


4.  Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de
prestaties, die bij de uitvoering van de betreffen-
de overeenkomst zijn verricht, voordat van de
overmachtveroorzakende omstandigheden is
gebleken.


5.  De partij die meent in overmacht te (komen) ver-
keren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk
in kennis te brengen.

AANSPRAKELIJKHEID


1.  Voor alle directe schade van de wederpartij, welke
op enigerlei wijze verband met het niet nakomen
van onze verplichtingen uit de opdracht, is onze
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor
wij ons terzake hebben verzekerd.


2.  Voor indirecte schade, van welke aard dan ook,
verband houdende met de (niet behoorlijke)
uitvoering van onze werkzaamheden, zijn wij niet
aansprakelijk, voorzover die aansprakelijkheid niet
dwingend in de Wet geregeld is.


Te allen tijde is onze aansprakelijkheid beperkt tot
de hoogte van het factuurbedrag dat in rekening is
gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade
is voortgevloeid.


3.  Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of het
verloren gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens
vervoer of verzending per post, ongeacht namens wie
het vervoer of de verzending geschiedt.


4.  De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken
welke op enigerlei wijze met de uitvoering van de
opdracht samenhangen.

RECLAMES


1.  Een eventuele reclame wordt door ons slechts in
behandeling genomen indien deze ons schriftelijk
binnen 14 dagen na verzenddatum van de gegevens
of bescheiden waarop de reclame betrekking heeft
bereikt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van
het gebrek.


2.  Reclame over facturen dienen eveneens schriftelijk
te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na fac-
tuurdatum.


3.  Na het verstrijken van deze termijn wordt de weder-
partij geacht de werkzaamheden, resprectievelijk de
factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden
reclames door ons niet meer in behandeling genomen.


4.  Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden,
zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeenge-
komen werkzaamheden te verrichten.


5.  Slechts indien en voorzover de reclame gegrond
bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting
van de wederpartij op, tot het moment waarop, de
reclame is afgewikkeld.OPSCHORTINGSRECHT


1.  Wij zijn bevoegd de verdure nakoming van onze
verplichtingen op te schorten, tot het moment
waarop de wederpartij volledig aan haar (opeisbare)
verplichting heeft voldaan.
TOEPASSELIJK RECHT


1.  Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de
uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
BETALING


1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient
betaling contant zonder korting of verrekening te
geschieden, of door storting of overmaking op een
door ons aangewezen bank- of girorekening binnen
14 dagen na factuurdatum.


De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valuta-
datum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag
aangemerkt.


2.  Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken
primair tot voldoening van eventuele rente en door
ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter
voldoening van de oudste openstaande factuur.


3.  Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling
van onze facturen een  incassomachtiging heeft afge-
geven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd,
is de wederpartij gehouden het betrokken factuur-
bedrag op andere wijze aan ons te voldoen.


4.  Ingeval de wederpartij:

 • komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,


 • enige uit kracht der Wet of van deze condities op
  haar rustende verplichting niet nakomt,


 • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan
  binnen de daarvoor gesteld termijn te voldoen,


 • overgaat tot staking of overdracht van haar
  bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in
  de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaats-grijpen van een der gemelde
  omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst
  te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd
  door de wederpartij op grond van de door ons
  verleende diensten, terstond en zonder dat enige
  waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn
  geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht
  op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

RENTE EN KOSTEN1.  Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel
vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de weder-
partij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuur-
datum een rente van 1% per (gedeelte van een)
maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.


2.  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts-
en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure
gemaakt, welke hetliquidatietarief te boven gaan.


De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
tenminste 15% van het moet inbegrip van voornoemde
rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
GESCHILLEN


1.  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts
door 1 partij als zodanig beschouwd worden, voort-
vloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de
betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uit-
voering,  zowel van feitelijke als juridische aard, zullen
worden beslecht door de bevoegde burgelijke rechter
binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 
  Partners - Disclaimer - Algemene voorwaarden  
Do you need a lift?